Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego, dostępnego pod adresem www.textart.pl, zwanego dalej Portalem. Właścicielem i administratorem portalu www.textart.pl jest firma Agencja Reklamowa Text-Art Robert Bury z siedzibą w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 172, o numerze NIP: 6321000998, REGON: 271370439, zwana dalej Drukarnią.
1.2. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Drukarni, w szczególności ich parametry techniczne i użytkowe, opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady użytkowania Portalu

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Drukarni jest założenie konta (zarejestrowanie się), na Portalu www.textart.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, podając aktualny adres e-mail.
2.2. Zakładając konto na Portalu www.textart.pl użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu.
2.3. Klientem Portalu mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne, o ile prowadzą działalność zawodową lub gospodarczą i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności zawodowej lub gospodarczej. Klientem Portalu nie może być osoba fizyczna, nie prowadząca działalności zawodowej lub gospodarczej. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
2.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach Portalu, textart.pl podejmuje środki organizacyjne i techniczne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki, służące zapobieganiu pozyskiwania danych osobowych przesyłanych w sieci Internet oraz ich modyfikacji przez osoby nieuprawnione.
2.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
2.5.1. korzystania wyłącznie w zakresie własnego użytku z wszelkich treści, zamieszczonych w ramach Portalu,
2.5.2. korzystania z Portalu zgodnie z przepisami, obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.6. Klient Portalu textart.pl nie ma możliwości:
2.6.1. dostarczania i przekazywania treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
2.6.2. korzystania z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
2.6.3. rozsyłania lub umieszczania w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
2.6.4. korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Drukarni textart.pl,
2.7. Textart.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
2.7.1. podał w trakcie rejestracji dane nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
2.7.2. za pośrednictwem Portalu dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
2.7.3. dopuścił się innych zachowań, które mogą zostać uznane przez textart.pl za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, bądź też godzące w dobre imię Drukarni textart.pl.
2.8. Klient pozbawiony prawa do korzystania z Portalu nie ma możliwości ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Drukarni.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały i/lub usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę www.textart.pl, założyć konto, dokonać wyboru produktu i określić parametry, podjąć kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie. Po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie” Klient zostanie przeniesiony na stronę „Zamówienia”, gdzie może dokonać wyboru metody wysłania pliku graficznego, metody płatności oraz sposobu dostawy, a także podać adresy, na jakie ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem. Kliknięcie przycisku „Zamów” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie automatycznie wysłana na podany w czasie rejestracji adres e-mail. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
3.2.1. przedmiot/-y Zamówienia oraz jego/ich numer/-y,
3.2.2. łączną cenę zamawianych produktów i/lub usług
3.2.3. sugerowaną metodę płatności oraz dostawy,
3.2.4. adres domyślny pod jaki textart.pl dostarczy przesyłkę i w jakim czasie
3.3. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz dokona płatności za zlecenie i płatność ta zostanie zaksięgowana na koncie textart.pl (dla zleceń opłaconych przelewem lub poprzez „PayU”)
3.4. Akceptacja Klienta wszystkich przesłanych przez Klienta plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Drukarnią Umowy sprzedaży oraz dla Zleceń już opłaconych lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.
3.5. Właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, toteż niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
3.6. Zamówienie nieopłacone lub zamówienie „za pobraniem”, w którym nie dokonano akceptacji plików graficznych, ważne jest przez 30 dni, po upływie których zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika. Z klientami, którzy mimo złożenia zamówienia oraz opłacenia go, nie dokonali akceptacji plików w nim zawartych, po 30 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, skontaktuje się konsultant w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
3.7. Dokonanie płatności jest możliwe przed akceptacją plików graficznych. W ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie, textart.pl wystawi fakturę zgodnie z przyjętymi zasadami księgowymi.
3.8. Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone przelewem, jeżeli nie dokonał akceptacji plików graficznych. Klient, który opłacił przelewem anulowane Zlecenie, najdalej w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot środków, pomniejszony o koszty administracyjne, wynikające z czynności jakie Drukarnia musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Wspomniane koszty wynoszą 34.99 zł brutto. Textart.pl wystawi wówczas fakturę korygującą, umniejszającą wartość Zlecenia.
3.9. Zamówienia można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji określone są na stronie Portalu dla każdego produktu odrębnie.

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i przesyłka dostarczana jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Wysyłka zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.
4.2. Terminy dostawy określone są dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na Portalu textart.pl.
4.3. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na Portalu terminami dostaw. Textart.pl dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia, wynikającej z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne, wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń, będące efektem w/w powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.

V. Ceny i metody płatności
5.1. Ceny Produktów podane są w walucie PLN i zawierają: cenę Produktu, koszt obsługi Zamówienia, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.
5.2. Płatności za Zlecenie można dokonać:
5.2.1. za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, PayU w tym: kart kredytowych, debetowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line,
5.2.2. korzystając z przelewu bankowego,
5.2.3. wybierając opcję „płatność za pobraniem”.
5.3. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
5.4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane nieterminowym przesłaniem danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
5.5. Dokonując zakupów na Portalu Textart.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na Portalu, wybierając zakładkę "moje konto", a następnie podstronę „faktury".

VI. Materiały do druku

6.1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji. Drukarnia nie ponosi również odpowiedzialności za błędy ortograficzne oraz merytoryczne, znajdujące się w treści projektu graficznego.
6.2. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny - przed nadaniem, przejść proces przygotowania według instrukcji opublikowanych na Portalu.
6.3. Aby ograniczyć ewentualne błędy, które mogą powstać w trakcie pracy z plikami graficznymi, Drukarnia bezpłatnie udostępnia na stronie narzędzia i aplikacje, umożliwiające sprawdzenie poprawności przygotowania pliku graficznego do druku. W przypadku danych przesłanych przez Klienta, niezgodnych z instrukcją umieszczoną na Portalu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych.
6.4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zaakceptowanie przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających np. nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
6.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia, wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych. Dane przesyłane do Drukarni archiwizowane są bezterminowo. Pliki graficzne Klientów będą usuwane z systemu już po 2 miesiącach od ich ostatniego wykorzystania.

VII. Reklamacje

7.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego, dostępnego w szczegółach danego zamówienia na stronie „Zamówienie”. Reklamacji można również dokonać z każdej podstrony, klikając link „Reklamacje”, znajdujący się u dołu w stopce strony textart.pl.
7.2. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, szczególnie za opóźnienia w przekazywaniu środków pieniężnych przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.
7.3. Zgłoszenie reklamacyjne zawierać powinno dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa po 14 dniach roboczych od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
7.4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi, będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową, wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone, a reklamacja uznana za oddaloną.
7.5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Zgłoszenia, które wpłyną w danym dniu w/w godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
7.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK), porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
7.7. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. W procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, z tego też powodu przy wydruku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
7.8. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje m.in. zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia w/w niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
7.9. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na przeznaczonej do lakierowania powierzchni, miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
7.10. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku, dopuszczalne są następujące odchylenia:
7.10.1. w przypadku krojenia arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
7.10.2. w przypadku falcowania i bigowania (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
7.10.3. w przypadku perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
7.10.4. w przypadku pasowania kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
7.10.5. w przypadku różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
7.10.6. w przypadku lakierowania UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm
7.11 Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm, dotyczących procesu druku nie przekracza 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z w/w przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
7.12. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu części lub całości nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.
7.13. Reklamacje związane ze stanem przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
7.14. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie przekracza 100% jego wartości.
7.15. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego Drukarni textart.pl są przykładowe i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na Portalu. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.

VIII. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu

8.1. Drukarnia textart.pl podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnie działającego Portalu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, ponadto zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu, Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@textart.jaw.pl. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj nieprawidłowości oraz datę jej wystąpienia.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, powstałych pomiędzy Agencją Reklamową Text-Art Robert Bury a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni Text-Art.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.

Definicje

1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność zawodową lub gospodarczą i korzystając z Portalu, dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności zawodowej lub gospodarczej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej textart.pl.
4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.textart.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
5. Produkty - materiały i usługi poligraficzne, będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu textart.pl.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Agencją Reklamową Text-Art Robert Bury a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego textart.pl.
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Zamówienie – zwane również "Zleceniem": oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
9. Proces zakupowy - ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do chwili, w której zamówienie zostanie złożone.